Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

OGŁOSZENIE - wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 13.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

Wnioski złożone poza terminem naboru pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP będzie uwzględniał:

 1.   Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2023 rok. W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów
 2. Zgodność kompetencji/kwalifikacji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 4. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów. Priorytetem będą objęte wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie korzystających do tej pory ze środków KFS.
 7. Środki przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis. Limit pomocy w bieżącym roku i poprzedzających go dwóch latach wynosi 200 tys. Euro. ( 100 tys. Euro w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze transportu drogowego). Natomiast w sektorze rolnym całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 15 tys. Euro.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski można składać:

 • w formie tradycyjnej tj. papierowej na aktualnie obowiązującym druku, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, oraz Filia Trzcianka i Filia Wieleń
 • przesyłając pocztą, kurierem. W przypadku wniosków przesłanych do Urzędu drogą pocztową decyduje data nadania;
 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2023

A. - Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych 
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS. Ze środków w ramach tego projektu korzystać mogą wszyscy pracownicy przedsiębiorstw społecznych i ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych

B. - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

C. - Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarze/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 • G handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • F budownictwo,
 • C przetwórstwo przemysłowe,
 • H transport i gospodarka magazynowa,
 • M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • Q opieka zdrowotna, pomoc społeczna,
 • S i T pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,
 • A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • N działalność w zakresie usług administracyjnych i działalność wspierająca
 • I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • K działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Ponadto:

 • zakłady meblarskie i produkcja płyt,
 • produkcja urządzeń ze stali nierdzewnej oraz systemów aluminiowych,
 • branża spożywcza- mleczarska, masarska i browarnictwo,

Dokument źródłowy: strategia rozwoju powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na lata 2021-2030

D. - Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

E. - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i 
w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.

 Pouczenie:

 1. Wniosek złożony bez wymaganych obowiązkowych załączników pozostaje bez rozpatrzenia, (nie ma możliwości uzupełniania brakujących załączników nr 1,2,4,) (* § 6 ust 1 pkt 3 n/w rozporządzenia).
 2. W przypadku gdy złożony wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dni i nie dłużej niż 14 dni na jego poprawienie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony (* § 6 ust. 2 i 3 n/w rozporządzenia.
 3. Umowa o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może obejmować tylko działania, które się jeszcze nie rozpoczęły (* § 7 ust. 3 n/w rozporządzenia).
 4. Wypłata środków KFS musi nastąpić w roku kalendarzowym, w którym zostały one przyznane.
 5. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy między Urzędem a Pracodawcą w zakresie dotyczącym (* § 6 ust. 1 pkt 4 n/w rozporządzenia):
 • ceny usług,
 • liczby osób objętych kształceniem ustawicznym,
 • realizatora usługi,
 • programu kształcenia/zakresu egzaminu

 Informacje dodatkowe:

 1. Wniosek składany przez Pracodawcę winien wskazywać, którym priorytetem kieruje się wnioskując o środki KFS ( w części II wniosku). Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o spełnianiu określonego priorytetu
 2. Do wniosku należy załączyć co najmniej dwie oferty cenowe złożone przez konkurencyjne firmy, realizujące to samo kształcenie ustawiczne lub dostępne oferty tych samych usług i ich cen ze stron internetowych.
 3. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu, jeżeli nie wynika to z odpowiednich dokumentów rejestracyjnych.
 4. Wzór dokumentu wystawianego przez realizatora usługi potwierdzającego nabyte przez uczestnika kształcenia ustawicznego kwalifikacje/ kompetencje zawodowe. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju, wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji/kompetencji. Przez uzyskanie kwalifikacji/kompetencji należy rozumieć formalny wynik walidacji. Konieczne jest przeprowadzenie walidacji efektów uczenia się (np. w formie egzaminu) i na jej podstawie wydanie zaświadczenie /certyfikatu, w którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się lub zapisany pozytywny wynik walidacji jako potwierdzenie nabytych kwalifikacji/kompetencji w zakresie szkolenia.  
 5. Wkład własny pracodawcy Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.
 6. Wysokość wsparcia: 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy w danym roku na jednego uczestnika, 20% kosztów kształcenia ustawicznego pokryje pracodawca;- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy w danym roku na jednego uczestnika.
 7. Definicje mikro/małych/średnich przedsiębiorstw: W kategorii MŚP mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii MŚP na średnie przedsiębiorstwa (MŚP) składają się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekraczają 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.).
 8. W przypadku dużej liczby wniosków przekraczających możliwości finansowe limitu środków KFS, priorytetem będą objęte wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas z tych środków oraz wnioski mikroprzedsiębiorstw.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pupczarnkow.pl oraz w siedzibie Urzędu. Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, ul. Ppłk. Zdzisława Orłowskiego 1, biuro nr 1 (parter), tel.: (067) 253 85 94.

 *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania
 środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 117.).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności