Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Kultura

Biblioteka Powiatowa

Na mocy Ustawy o bibliotekach powiaty zostały zobligowane do powołania i prowadzenia biblioteki powiatowej. Wymieniona ustawa pozwalała jednocześnie na realizację tego zadania na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu z Zarządem Gminy. Taka sytuacja znalazła realizację w przypadku Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w którym zadania biblioteki powiatowej powierzono Bibliotece Publicznej w Trzciance. Zawarte z Gminą Trzcianka porozumienie w wymienionej sprawie (1 września 2000r.) w ramach corocznie określanych kwot w budżecie powiatu przekazuje Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance następujące zadania:

ZADANIA OBOWIĄZKOWE 

 1. Pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe.
 2. Pomoc w opracowywaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie.
 3. Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu.
 4. Organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza niepełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki.
 5. Zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu.
 6. Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu.
 7. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym.
 8. Organizacja systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu.
 9. Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.
 10. Doradztwo w zakresie doboru, zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 11. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
 12. Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych.
 13. Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorządowym w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych.
 14. Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.
 15. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu.
 16. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie.
 17. Organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.
 18. Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a także inne instytucje i organizacje.
 19. Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu.
 20. Promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych.
 21. Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

ZADANIA FAKULTATYWNE

 1. Opracowywanie zbiorów dla bibliotek publicznych na terenie powiatu.
 2. Organizacja wymiany zbiorów zbędnych.
 3. Dokonywanie uzupełniających zakupów zbiorów naukowych, popularno-naukowych i specjalnych dla bibliotek samorządowych na terenie powiatu.
 4. Organizacja udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych.
 5. Opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotyczące selekcji zbiorów.
 6. Zaopatrywanie placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zewnętrzne bazy danych.
 7. Pomoc metodyczna dla placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zakresie dostępu do źródeł informacji w sieci Internet.
 8. Kształtowanie powiatowej sieci komputerowej.

 

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki:
www.biblioteka.trzcianka.com.pl