Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Kultura

Program Opieki nad Zabytkami

W dniu 13 kwietnia 2021r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu wydał pozytywną opinię w sprawie „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na lata 2021 – 2024”.

Na XXVII Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego radni podjęli Uchwałę Nr XXVII/182/2021 w sprawie przyjęcia niniejszego programu.

Program Opieki nad Zabytkami został opracowany celem realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która to wprowadziła obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy wszystkich szczebli.

Głównym celem sformułowania Programu jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego powiatu.

Formułując Program opieki nad zabytkami przyjęto zadania należące z mocy ustawy do obowiązków powiatu, między innymi opieki nad zabytkami, do których powiat czarnkowsko. -trzcianecki posiada tytuł prawny oraz zarysowano ogólną politykę powiatu w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie naruszając przy tym kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli.

Powiat czarnkowsko - trzcianecki charakteryzuje się dużą zasobnością pod względem bogactwa dóbr kultury. Program szczegółowo określa wszystkie zabytki ruchome, nieruchome oraz archeologiczne.

Program realizowany będzie poprzez wykonywanie wskazanych w nim działań, dla osiągnięcia przyjętych w nim celów.

Zakłada się, że zadania określone w niniejszym Programie będą wykonywane za pomocą wskazanych instrumentów prawnych, instytucjonalnych oraz finansowych.

Za monitorowanie realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami odpowiada Zarząd Powiatu, który co 2 lata sporządza stosowne sprawozdanie i przedstawia je Radzie Powiatu.