Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie odpowie na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie Starostwo Powiatowe w Czarnkowie niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Starostwo Powiatowe w Czarnkowie nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów

można składać:

  • osobiście: w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w Biurze Obsługi Klienta, parter budynku lub
  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub
  • drogą elektroniczną na adres: Biura Obsługi Klienta: powiat@pct.powiat.pl lub koordynatora do spraw dostępności: a.michalska@pct.powiat.pl lub
  • poprzez ePUAP: /PCT/SkrytkaESP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Format: docx, 28.96 kB
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Format: pdf, 229.04 kB