Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Czarnkowie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • Dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • osobiście: w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w Biurze Obsługi Klienta, parter budynku lub
  • drogą pocztowa na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub
  • drogą elektroniczną na adres: Biura Obsługi Klienta: powiat@pct.powiat.pl lub koordynatora do spraw dostępności: a.michalska@pct.powiat.pl lub
  • poprzez ePUAP: /PCT/SkrytkaESP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062