Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Kultura

Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Ochrona i opieka nad zabytkami:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umożliwiła organom samorządowym udzielanie dotacji celowych na ochronę zabytków.

Od czasu wprowadzenia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim „zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, Rada Powiatu w uchwalanym przez siebie budżecie planuje środki na tego typu zadania.

Z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac przy zabytkach świeckich i sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
 • obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Powiatu

Dotacja może być udzielana w wysokości do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:

 1. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 2. promowanie kultury oraz historii powiatu – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
 3. stan zachowania obiektu,
 4. wysokość zaangażowanych środków własnych,
 5. wysokość środków pochodzących od innych podmiotów.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne:

 1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku nieruchomego jak i ruchomego,
 2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 4. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 5. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonanie z drewna części składowe i przynależności,
 6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 7. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,
 8. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%oryginalnejsubstancji tej przynależności.

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, mogą występować osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do zabytku.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku,
 3. harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
 4. decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzanie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 5. informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
 6. dokumentem świadczącym o przyznaniu dotacji (o ubieganie się o dotację) od innego podmiotu jeśli została przyznana.

Podmiotom spełniającym warunki, dotację udziela Rada Powiatu w drodze odrębnej uchwały.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

Teksty uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotyczących udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach oraz dokumenty do pobrania: