Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz Program Regionalny. Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita Polska” Znak Województwa Wielkopolskiego złożony z herbu Województwa Wielkopolskiego oraz nazwy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny

„Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych
powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego”

Projekt „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPWP.08.03.01-30-0015/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020-30.04.2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 303 107,65 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 167 169,64 PLN

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym z Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu Szkół w Trzciance , a także nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych pracujący w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Projektem objęci zostaną uczniowie uczący się w zawodach technik: pojazdów samochodowych, logistyk, mechatronik, spedytor, budownictwa, informatyk, organizacji reklamy oraz ślusarz i mechanik samochodowy.

CEL PROJEKTU:

zakłada do 30.04.2022 r. podniesienie zdolności do zatrudnienia 190 uczniów/nnic ZS w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Trzciance poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów/ennic oraz zwiększenie kwalifikacji i  kompetencji zawodowych nauczycieli/lek.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację dla uczniów/ennic staży i praktyk zawodowych w  przedsiębiorstwach, dodatkowych kursów zawodowych, zajęć metodą projektu, poradnictwo zawodowe, doposażenie pracowni szkolnych i CKZ-u oraz kursy doskonalące dla  nauczycieli/lek.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • doposażenie pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy w ZS w Czarnkowie
  • doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa w ZST w Trzciance
  • doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik i zawodów mechanicznych w CKZ w Czarnkowie
  • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 188 uczniów i uczennic
  • zwiększenie wiedzy przyczyniające się do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej oraz zwiększenie umiejętności kluczowych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej u 190 uczniów i uczennic
  • wzrost poziomu umiejętności uniwersalnych wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności społecznych przydatnych w dalszej nauce i pracy zawodowej, w tym umiejętności pracy w zespole u 180 uczniów i uczennic
  • uzupełnienie i rozszerzenie u 50 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
  • uzupełnienie i rozszerzenie u 98 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
  • podniesienie kwalifikacji 14 nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego

Aktualności:

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu
Format: docx, 56.88 kB
Regulamin projektu
Format: pdf, 230.06 kB
Kwestionariusz zgłoszeniowy
Format: docx, 435.83 kB
Kwestionariusz zgłoszeniowy
Format: pdf, 243 kB
Ankieta rekrutacyjna
Format: docx, 432.28 kB
Ankieta rekrutacyjna
Format: pdf, 205.74 kB
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Format: docx, 433.75 kB
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Format: pdf, 252.1 kB
Formularz rekrutacyjny
Format: doc, 513.5 kB
Formularz rekrutacyjny
Format: pdf, 270.69 kB
Oświadczenie uczestnika projektu
Format: docx, 60.57 kB
Oświadczenie uczestnika projektu
Format: pdf, 236.75 kB
Umowa o staż praktykę zawodową
Format: docx, 449.88 kB
Umowa o staż praktykę zawodową
Format: pdf, 322.37 kB