Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Scalenie gruntów obiektu "PRZYBYCHOWO"

Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE i znak Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z napisem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Operacja pn. Scalenie gruntów obiektu "PRZYBYCHOWO" 

Operacja pn. Scalenie gruntów obiektu "PRZYBYCHOWO" obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

CEL OPERACJI: 

Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

OKRES REALIZACJI OPERACJI: I etap grudzień 2022, II etap wrzesień 2023

CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI: 5 826 405,29 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ZE ŚRODKÓW EFRROW: 3 707 340,00 zł

Z przeprowadzonej procedury scalenia gruntów wynikają realne korzyści dla rolników. Postępowanie scaleniowe finansowane jest w 100% ze środków publicznych. 63,63% kwoty przeznaczonej na zadanie pochodzi ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostała część to środki z budżetu państwa. W wyniku inwestycji powstaną nowe granice działek, zmniejszy się ich liczba, a zwiększy powierzchnia. Dzięki scaleniu działki będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej, możliwa będzie również budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Powierzchnia objęta scaleniem to 886,4 ha. Grunty te należą do 52 gospodarstw rolnych.