Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Stypendia

Stypendia Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie informuje, iż  Powiat realizuje Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Program adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Decyzję o uruchomieniu programu w danym roku kalendarzowym podejmuje Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

Celem programu jest:

 1. Zachęcenie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu i ogólnopolskim.
 2. Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
 3. Promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu przez uczniów w województwie i kraju.

Program realizowany jest poprzez stypendia motywacyjne zwane „Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego” przyznawane za:

 1. Wyniki w nauce.
 2. Osiągnięcia:
 • naukowe,
 • artystyczne,
 • sportowe.

Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce

 1. Stypendium za wybitne wyniki  w nauce przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.
 2. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danej szkole.
 3. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:
 • w liceum ogólnokształcącym oraz w szkołach kształcących w zawodach, średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 •  w szkole podstawowej specjalnej oraz w oddziałach szkoły gimnazjalnej specjalnej funkcjonujących w szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez powiat, średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.

 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia wypłacane przyznawane będzie raz w roku za ostatni zakończony rok szkolny.
 2. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.
 3. Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest laureatom konkursów i olimpiad w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, złotym medalistom mistrzostw województwa, medalistom mistrzostw Polski, Europy lub świata w przypadku osiągnięć sportowych
 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który spełnił w wyniku klasyfikacji końcoworocznej łącznie warunki:  uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wniosek należy złożyć w szkole (u pedagoga szkolnego), w której uczeń pobiera naukę – do dnia 30 września.

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji ublicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego