Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
15°C

Statut

Statut Powiatowego Szkolengo Związku Sportowego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Powiatowe Szkolny Związek Sportowy, zwane dalej w skrócie PSZS jest stowarzyszeniem zrzeszającym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania PSZS jest Powiat Czarnkowsko –Trzcianecki.
 2. Siedzibą PSZS jest miasto Czarnków.

§ 3

PSZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PSZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5

PSZS działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej , ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

§ 6

PSZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział II
Cel i środki działania

 

§ 7

Celem PSZS jest:

 1. Prowadzenie działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
 2. Realizacja zadań zleconych przez władze samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego  i sportu młodzieży szkolnej.
 3. Organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.

§ 8

PSZS realizuje swoje cele przez:

 1. Programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół.
 2. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych.
 3. Szeroką i różnorodną działalność szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych.
 4. Organizowanie szkolenia młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych oraz włączenie ich do organizacji realizowanych zadań.
 5. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym.
 6. Organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działania na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów sportowych.
 7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.
 8. Inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie PSZS dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§10

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby fizyczne członkowie Szkolnego Związku Sportowego
 3. osoby fizyczne członkowie Szkolnego Klubu Sportowego

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zjazdach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy –Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz PSZS,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez PSZS,
 4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd PSZS.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, a także organizacje i fundacje społeczne, które wyrażają wolę przyczynienia się do realizacji celów statutowych PSZS. 

§ 13

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający uczestniczy w działalności PSZS za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 14

Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków.

§ 15

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni ą z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 16

Członkowie PSZS są zobowiązani:

 1. przestrzegać statut, regulaminy, zarządzenia oraz inne przepisy obowiązujące w sporcie szkolnym,
 2. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych PSZS,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 17

Członkostwo w PSZS ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu PSZS,
 2. likwidacja członka zwyczajnego PSZS
 3. wykluczenia na podstawie uchwały PSZS za naruszenie postanowień statutu,
 4. rozwiązania się PSZS,

Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka służy odwołanie do Walnego Zjazdu Członków. 

§ 18

Członkom PSZS za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz odznaki honorowe PSZS.

§ 19

Za naruszenie postanowień statutu lub uchwał PSZS mogą być zastosowane kary:

 1. upomnienia pisemnego,
 2. zawieszenia w prawach członka,
 3. pozbawienia członkostwa.

Rozdział IV
Władze PSZS

§ 20

1.  Władzami PSZS są:

1/  Walny Zjazd Delegatów PSZS
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zjazdu Delegatów PSZS.

3.  Uchwały wszystkich władz PSZS zapadają większością głosów o ile postanowienia  statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na  liczbę obecnych, o ile  ten termin podany był w zawiadomieniu.

§ 21

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą PZSZ i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy PSZS zwołany jest przez Zarząd raz na 4  lata.
 3. Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków zwołany jest przez Zarząd raz w roku.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSZS zwołany jest przez Zarząd PSZS:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSZS  odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działania PSZS.
 2. Udzielanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PSZS.
 3. Uchwalenie absolutorium ustępującym władzom PSZS.
 4. Uchwalenie zmian w statucie i podejmowanie decyzji o likwidacji PSZS.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie godności Członka Honorowego PSZS.
 7. Rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych do Walnego Zjazd przez Delegatów.

§ 23

 1. Zarząd PSZS składa się z 8 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym  w zależności od uchwały Zjazdu.
 2. Zebrania Zarządu PSZS odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku.
 3. Do ważności  uchwał Zarządu PSZS konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 5. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 24

Do zadań Zarządu PSZS należy .

 1. Reprezentowanie PSZS na zewnątrz i występowania w jego imieniu.
 2. Wykonanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Kierowanie całokształtem działalności PSZS.
 4. Uchwalanie i realizacja planu pracy PSZS.
 5. Gospodarowanie funduszem.
 6. Ustalanie zasad nagradzania i wyróżniania członków PSZS.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub zawieszenia członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji władz jednostek regulaminowych.
 8. Powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności.
 9. Składanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań i wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności PSZS.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów PSZS.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej i statutowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu PSZS.
 2. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów.
 3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

§ 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ¼ pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 28

Na majątek PSZS składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się PSZS

 

§ 30

Zmiany statutu PSZS wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów PSZS w podjętej  większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Rozwiązanie się PSZS może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów PSZS podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania .
 2. Uchwała o rozwiązaniu się PSZS określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Tekst jednolity statutu wpisano do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Poznaniu pod K.R.S. 55404 dnia 25.01.2007r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.