Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 230 686,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotóww okresie epidemii.

FEKTY PROJEKTU:

  • zakupiono środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne)

  • zakupiono sprzęt komputerowy – 112 laptopów z podstawowym oprogramowaniem  

 Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Trzciance oraz Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp.