Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przystępuje do realizacji projektu pn.

„Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim”

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2024 r. 

Budżet projektu ogółem: 3 272 893,88 zł 

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 291 025,72 zł

Cel główny projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie. 

Uczestnicy/uczestniczki projektu:

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 236 osób bezrobotnych, w tym 120 kobiet pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, w szczególności: 

osoby długotrwale bezrobotne – 40 osób
osoby z niepełnosprawnościami – 10 osób
osoby o niskich kwalifikacjach – 180 osób
osoby w wieku 55 lat i więcej – 25 osób
osoby młode w wieku 18-29 lat – 66 osób

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, mającym na celu zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wszyscy uczestnicy zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowego oraz co najmniej jedną dostosowaną do potrzeb, formą aktywizacji, tj. 

- staże – 68 osób na okres 4 miesięcy, po stażu wymagane zatrudnienie na okres 3 miesięcy

- prace interwencyjne – 83 osób, zatrudnienie na okres 10 miesięcy, w tym refundacja na okres 5 miesięcy w wysokości 1 700,00 zł

- szkolenia zawodowe – 28 osób,

- bony na zasiedlenie – 12 osób, 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 45 osób.

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet 
i mężczyzn. 

Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji w 2024 r., uzyskanie zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej lub podjęcie działalności gospodarczej w ciągu 4 tygodni  po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 80% uczestników  kończących udział w projekcie.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia następuje w trybie ciągłym – do wyczerpania środków finansowych. 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta.

Zapraszamy do współpracy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Ogólna informacja o projekcie: siedziba PUP w Czarnkowie pok.2,  Magdalena Mieloch - specjalista ds. programów, tel. 67 253 85 84

#Fundusze UE #FunduszeEuropejskie

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności