Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Statut

Statut Powiatowego Szkolengo Związku Sportowego

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Powiatowe Szkolny Związek Sportowy, zwane dalej w skrócie PSZS jest stowarzyszeniem zrzeszającym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania PSZS jest Powiat Czarnkowsko –Trzcianecki.
 2. Siedzibą PSZS jest miasto Czarnków.

§ 3

PSZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PSZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5

PSZS działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej , ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

§ 6

PSZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział II
Cel i środki działania

 

§ 7

Celem PSZS jest:

 1. Prowadzenie działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
 2. Realizacja zadań zleconych przez władze samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego  i sportu młodzieży szkolnej.
 3. Organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.

§ 8

PSZS realizuje swoje cele przez:

 1. Programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół.
 2. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych.
 3. Szeroką i różnorodną działalność szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych.
 4. Organizowanie szkolenia młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych oraz włączenie ich do organizacji realizowanych zadań.
 5. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym.
 6. Organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działania na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów sportowych.
 7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.
 8. Inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie PSZS dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§10

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby fizyczne członkowie Szkolnego Związku Sportowego
 3. osoby fizyczne członkowie Szkolnego Klubu Sportowego

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zjazdach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy –Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz PSZS,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez PSZS,
 4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd PSZS.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, a także organizacje i fundacje społeczne, które wyrażają wolę przyczynienia się do realizacji celów statutowych PSZS. 

§ 13

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający uczestniczy w działalności PSZS za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 14

Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków.

§ 15

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni ą z obowiązku opłacania składek członkowskich

§ 16

Członkowie PSZS są zobowiązani:

 1. przestrzegać statut, regulaminy, zarządzenia oraz inne przepisy obowiązujące w sporcie szkolnym,
 2. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych PSZS,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 17

Członkostwo w PSZS ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu PSZS,
 2. likwidacja członka zwyczajnego PSZS
 3. wykluczenia na podstawie uchwały PSZS za naruszenie postanowień statutu,
 4. rozwiązania się PSZS,

Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka służy odwołanie do Walnego Zjazdu Członków. 

§ 18

Członkom PSZS za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz odznaki honorowe PSZS.

§ 19

Za naruszenie postanowień statutu lub uchwał PSZS mogą być zastosowane kary:

 1. upomnienia pisemnego,
 2. zawieszenia w prawach członka,
 3. pozbawienia członkostwa.

Rozdział IV
Władze PSZS

§ 20

1.  Władzami PSZS są:

1/  Walny Zjazd Delegatów PSZS
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zjazdu Delegatów PSZS.

3.  Uchwały wszystkich władz PSZS zapadają większością głosów o ile postanowienia  statutu nie stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na  liczbę obecnych, o ile  ten termin podany był w zawiadomieniu.

§ 21

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą PZSZ i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy PSZS zwołany jest przez Zarząd raz na 4  lata.
 3. Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków zwołany jest przez Zarząd raz w roku.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSZS zwołany jest przez Zarząd PSZS:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSZS  odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działania PSZS.
 2. Udzielanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PSZS.
 3. Uchwalenie absolutorium ustępującym władzom PSZS.
 4. Uchwalenie zmian w statucie i podejmowanie decyzji o likwidacji PSZS.
 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie godności Członka Honorowego PSZS.
 7. Rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych do Walnego Zjazd przez Delegatów.

§ 23

 1. Zarząd PSZS składa się z 8 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym  w zależności od uchwały Zjazdu.
 2. Zebrania Zarządu PSZS odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku.
 3. Do ważności  uchwał Zarządu PSZS konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
 5. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 24

Do zadań Zarządu PSZS należy .

 1. Reprezentowanie PSZS na zewnątrz i występowania w jego imieniu.
 2. Wykonanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Kierowanie całokształtem działalności PSZS.
 4. Uchwalanie i realizacja planu pracy PSZS.
 5. Gospodarowanie funduszem.
 6. Ustalanie zasad nagradzania i wyróżniania członków PSZS.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub zawieszenia członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji władz jednostek regulaminowych.
 8. Powoływanie komisji i zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności.
 9. Składanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań i wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności PSZS.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów PSZS.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej i statutowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu PSZS.
 2. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów.
 3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

§ 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ¼ pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 28

Na majątek PSZS składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się PSZS

 

§ 30

Zmiany statutu PSZS wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów PSZS w podjętej  większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Rozwiązanie się PSZS może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów PSZS podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania .
 2. Uchwała o rozwiązaniu się PSZS określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Tekst jednolity statutu wpisano do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Poznaniu pod K.R.S. 55404 dnia 25.01.2007r.