Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Rozbudowa drogi — budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej: flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej;
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi — budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”

Wartość dofinansowania:  2 735 068,22 zł

Całkowita wartość zadania: 4 261 732,72 zł, w tym wartość kwalifikowalna zadania 3 679 958,38 zł

Data podpisania umowy:  13 lipca 2021r.

Opis zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę drogi — budowę ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. — Drawsko przy drodze powiatowej 1323P poprzez m.in.:

 • roboty przygotowawcze obejmujące usunięcie drzew i krzewów z terenu działek pasa drogowego oraz fragmentów działek przyległych do pasa drogowego, które zostaną przejęte pod inwestycją,
 • wytyczenie sytuacyjne granic nowego pasa drogowego,
 • remont nawierzchni bitumicznej jezdni polegający na frezowaniu warstw bitumicznych oraz ułożeniu nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
 • poszerzenie istniejącego nasypu drogowego pod budowę ścieżki rowerowej oraz budowę nowego nasypu na odcinkach oddalonych od drogi wraz z przebudową istniejącego systemu drenów,
 • budowę nowej kładki nad ciekiem wodnym w km 0+061,3 (kilometracja ścieżki) o konstrukcji nośnej kompozytowej o rozpiętości w osiach podpór L=10,74 m,
 • budowę nowego przepustu typu skrzynkowego pod ścieżką rowerową na kanale Drawka w km 2+449 z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz ze ścianami zamykającymi,
 • wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej,
 • wyprofilowanie nowych rowów odwadniających, odcinkami chłonnych oraz umocnienie płytami ażurowymi rowów i poboczy na odcinku od km 2+344 do km 2+514, na którym może następować przepływ wód powodziowych przez koronę drogi, przebudowę zjazdów na pola wraz z ułożeniem przepustów pod zjazdami z rur karbowanych PEHD średni. 40 cm,
 • wykonanie powierzchniowych elementów odwodnieniowych na początkowym odcinku ścieżki rowerowej,
 • remont wschodniego chodnika na moście na rzece Noteć wraz z odcinkami przed i za mostem po obydwu stronach jezdni,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.