Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
26°C

Statut Rady

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/225/2021
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 grudnia 2021r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Młodzieżowa Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zwana dalej radą, jest samorządową reprezentacją uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
§ 2.
Rada działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz niniejszego Statutu.
§ 3.
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,
2) radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
3) radnym - należy przez to rozumieć radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
4) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
5) przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
6) przewodniczącym obrad - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jego zastępcę prowadzącego obrady; ponadto przez przewodniczącego obrad należy rozumieć najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji, prowadzącego obrady tej sesji,
7) opiekunie - należy przez to rozumieć opiekuna wybranego przez Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego spośród kandydatów wskazanych przez Młodzieżową Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
8) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
9) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
10) statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut.
§ 4.
1. Siedziba rady mieści się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64 -700 Czarnków.
2. Rada posiada nazwę własną – Młodzieżowa Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
3. Rada posiada własne logo.
§ 5. 1. Podstawą działania rady jest społeczna praca radnych.
2. Rada jest apolityczna, nie związana z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym.
§ 6.
Kadencja rady trwa 2 lata i jest liczona od dnia wyborów.
§ 7.
Obsługę administracyjno-biurową rady zapewnia Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Dział II

Cele i środki działania

§ 8.
Celem działania rady jest:
1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
2) kształtowanie i utrwalanie postaw obywatelskich,
3) zapewnienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
4) reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu powiatowego i samorządów uczniowskich,
5) aktywizacja samorządów uczniowskich,
6) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.
§ 9.
1. Rada realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) zgłaszanie wniosków do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sprawach będących przedmiotem jej obrad bądź pracy jej komisji,
2) opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów dotyczących młodzieży, przekazanych do konsultacji przez Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
3) udział w opracowaniu działań strategicznych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na rzecz młodzieży,
4) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na rzecz młodzieży,
5) współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez, m.in. kulturalnych, sportowych, turystycznych i edukacyjnych,
6) promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska i działalności na rzecz współpracy międzynarodowej młodzieży,
7) nawiązywanie współpracy z samorządami uczniowskimi, samorządami młodzieżowymi oraz samorządowymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży.
2. Środki na działalność rady, ujęte w budżecie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mogą być przeznaczone na:
1) działania statutowe Rady wymienione w ust. 1,
2) konkursy, konsultacje i spotkania organizowane przez radę,
3) zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju na zasadach określonych w § 40.

Dział III

Zasady działania Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Rozdział 1

Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

§ 10.
1. Radnym może być każda osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jest uczniem szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, nie ukończyła 21 roku życia i nie była karana wyrokiem sądowym oraz nie jest zawieszona w prawach ucznia.
2. Radnym może być także osoba, która jest uczniem szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, niezależnie od miejsca zamieszkania, nie ukończyła 21 roku życia i nie była karana wyrokiem sądowym oraz nie jest zawieszona w prawach ucznia.
3. W skład rady wchodzi 24 radnych.
§ 11.
Radny ma prawo:
1) uczestniczenia w pracach rady,
2) zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw,
3) składania zapytań w istotnych sprawach związanych z działalnością rady,
4) uzyskania informacji dotyczącej prac rady,
5) domagania się wniesienia pod obrady spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg młodzieży.
§ 12.
1. Radny ma obowiązek:
1) przestrzegania statutu i uchwał rady,
2) udziału w realizacji celów rady,
3) uczestniczenia w sesjach rady,
4) informowania swoich wyborców o działalności rady,
5) przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach rady,
6) powiadomienia o zaprzestaniu lub zmianie miejsca nauki oraz o zmianie miejsca zamieszkania.
2. Radny nie może w pracach rady propagować programów żadnych partii politycznych, komitetów wyborczych, kościołów i związków wyznaniowych.
3. Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie następującej treści: "Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie".
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
§ 13.
1. Mandat radnego wygasa w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) utraty prawa wybieralności,
3) zawieszenia w prawach ucznia, przerwania nauki, relegowania ze szkoły,
4) wszczęcia przeciwko radnemu postępowania w związku z naruszeniem prawa,
5) wyboru do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
6) śmierci.
2. Rezygnację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, składa się na piśmie do przewodniczącego.
3. Wygaśnięcie mandatu rada stwierdza w formie uchwały zwykłą większością głosów w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, członkiem rady staje się kandydat, który uzyskał w wyborach kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

§ 14.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.
§ 15.
1. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
§ 16.
1. Sesje rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Sesje nie mogą odbywać się w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
§ 17.
1. Rada wybiera ze swego grona, na kadencję wynoszącą 2 lata, przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji, w głosowaniu tajnym, większością ¾ głosów.
2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy - radny najstarszy wiekiem, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
4. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 członków rady, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 2 miesięcy od dnia rezygnacji, sesję rady w celu wyboru przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza zwołuje starosta.
§ 18.
1. Przewodniczący rady:
1) zwołuje sesje rady,
2) ustala porządek obrad,
3) przewodniczy obradom,
4) utrzymuje dyscyplinę obradowania,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) przygotowuje projekt planu pracy rady,
7) kieruje bieżącymi sprawami rady.
2. Sekretarz:
1) prowadzi dokumentację rady,
2) sporządza protokoły z sesji rady.
§ 19.
1. O sesji zawiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed dniem sesji, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms lub w inny skuteczny sposób.
2. Zawiadomienie o sesji powinno zawierać:
1) miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia sesji,
2) załączony porządek obrad.
§ 20.
Przewodniczący powiadamia o sesjach Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, starostę oraz opiekuna.

Rozdział 3

Obrady

§ 21.
1. Sesje rady są jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości w dniu zawiadomienia radnych o sesji poprzez wywieszenie zawiadomienia wraz z proponowanym porządkiem na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie oraz na tablicach informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
3. W sesji uczestniczy opiekun z głosem doradczym.
§ 22.
1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy jej składu.
2. W przypadku gdy liczba radnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy składu rady, rada nie może podejmować uchwał.
3. Przewodniczący obrad otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram obrady sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego".
5. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności spełnienie wymogu quorum, a następnie przedstawia porządek obrad i stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6. Z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad może wystąpić każdy radny.
7. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w ust. 5.
8. Porządek obrad sesji, powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) podjęcie uchwał,
3) zapytania lub wnioski rady,
4) wolne głosy i informacje.
§ 23.
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) radnemu,
2) grupie co najmniej 10 uczniów, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do rady.
2. Wnioskodawcy mogą na każdym etapie procesu legislacyjnego wycofać projekt uchwały.
3. Inicjatywę podjęcia uchwały zgłasza się przewodniczącemu.
4. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje przewodniczący, w tym zapewnia sprawdzenie zgodności projektu uchwały z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4

Tryb głosowania

§ 24.
1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole.
§ 25.
1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków i wyłania spośród siebie przewodniczącego. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania. Komisja
skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być wydanych więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Radni mają zapewnione miejsce do głosowania zabezpieczające tajność głosowania. Radni wrzucają karty do głosowania do urny umieszczonej w wyznaczonym miejscu.
5. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
6. W przypadku wyboru osób na określone funkcje, wynik głosowania tajnego jest zarazem podjęciem uchwały rady w tej sprawie.
7. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 26.
1. Z przebiegu sesji rady sekretarz sporządza protokół.
2. Protokół z sesji rady powinien zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) porządek obrad wraz z przyjętymi w tym zakresie zmianami,
5) przebieg obrad a w szczególności treść zgłaszanych i uchwalanych wniosków,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) teksty uchwał przyjętych przez radę,
3) protokoły głosowań tajnych,
4) zgłoszone na piśmie wnioski,
5) oświadczenia i inne dokumenty, złożone na ręce przewodniczącego obrad.
4. Protokół z sesji rady jest przygotowany do wglądu dla radnych przed kolejną sesją w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią.
5. Protokół z poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji.
6. Protokół wraz z załącznikami przechowuje się w starostwie.

Rozdział 5

Wybory członków Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

§ 27.
1. Pierwsze wybory do rady zarządza starosta.
2. Kolejne wybory do rady zarządza starosta nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji rady.
§ 28.
1. Wybory przeprowadza się w 12 okręgach wyborczych:
1) Okręg nr 1 - Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie,
2) Okręg nr 2 – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance,
3) Okręg nr 3 – Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
4) Okręg nr 4 – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance,
5) Okręg nr 5 – Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Trzciance,
6) Okręg nr 6 – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim,
7) Okręg nr 7 – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej,
8) Okręg nr 8 – Szkoły im. I.J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. w Lubaszu,
9) Okręg nr 9 – Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie,
10) Okręg nr 10 – Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju,
11) Okręg nr 11 – Zespół Szkół im. Stefana Czarneckiego w Wieleniu,
12) Okręg nr 12 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.
2. Każdemu Okręgowi wyborczemu przysługują 2 mandaty.
3. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły w trakcie trwania kadencji, okręg wyborczy istnieje do dnia faktycznej likwidacji lub przekształcenia szkoły określonej w uchwale organu prowadzącego daną szkołę.
4. Kadencja radnych z okręgu, w którym jest likwidowana lub przekształcana szkoła, kończy się w dniu faktycznej jej likwidacji lub przekształcenia określonym w uchwale organu prowadzącego daną szkołę.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 4, rada funkcjonuje nadal w zmniejszonym składzie osobowym.
§ 29.
Wybory do rady są równe, bezpośrednie i przeprowadzone w tajnym głosowaniu. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Głosować można tylko osobiście.
§ 30.
1. Wybory w poszczególnych okręgach przeprowadzają Szkolne Komisje Wyborcze, powoływane przez dyrektora danej szkoły.
2. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi troje uczniów. Członkiem Komisji nie może być kandydat na radnego.
3. Do zadań Szkolnych Komisji Wyborczych należy:
1) ustalenie spisu wyborców,
2) opracowanie i przygotowanie kart do głosowania oraz instrukcji głosowania,
3) rejestracja kandydatów,
4) przeprowadzenie głosowania,
5) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do rady w danym okręgu,
6) sporządzenie protokołu z wyborów i przekazanie go do starostwa.
§ 31.
1. Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmują Szkolne Komisje Wyborcze w terminach i miejscach ustalonych z dyrektorami szkół oraz opiekunem, jeżeli został wybrany.
2. Terminy i miejsca przyjmowania zgłoszeń na radnych są ogólnodostępne. Informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych szkół oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego.
3. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez niego co najmniej 10 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę. Popierającym kandydaturę może być osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze do rady.
4. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę szkoły, klasę, datę urodzenia, numer legitymacji szkolnej i własnoręczny podpis kandydata oraz osób popierających jego kandydaturę.
5. Niepełnoletni kandydat na radnego powinien uzyskać na kandydowanie do rady pisemną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
6. Listy kandydatów zamyka się na 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
§ 32.
1. Szkolne Komisje Wyborcze sporządzają listy kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń i podają je do publicznej wiadomości na terenie szkół oraz przekazują do starostwa.
2. Kandydaci na listach umieszczani są w kolejności alfabetycznej.
§ 33.
1. W przypadku, gdy w terminie określonym w § 31 ust. 6 w okręgu wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów przypadających na ten okręg wyborczy, czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów przedłuża się w tym okręgu wyborczym o 3 kolejne dni. Informacje o tym fakcie niezwłocznie podaje się do wiadomości wyborców w sposób określony w § 31 ust. 2.
2. Jeżeli, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu do wyborów zgłosi się tylko jeden kandydat, wyborów nie przeprowadza się. Osoba ta staje się z mocy prawa radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej.
§ 34.
1. Czynne prawo wyborcze do rady przysługuje:
1) osobie, która ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, jest uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyła 21 roku życia,
2) osobie, która jest uczniem szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, niezależnie od miejsca zamieszkania i nie ukończyła 21 roku życia.
2. Uczeń szkoły ponadpodstawowej spoza terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, może złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców wybranego przez siebie okręgu wyborczego. Wniosek taki winien zostać złożony na piśmie, nie później, niż na 7 dni przez terminem wyborów, zawierać dane wnioskodawcy wraz z numerem telefonu komórkowego lub adresem poczty elektronicznej i być poparty dokumentami potwierdzającymi zamieszkanie na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz fakt uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców rozpatrywany jest przez Szkolną Komisję Wyborczą niezwłocznie, nie później, niż w terminie 3 dni od dnia złożenia. O sposobie załatwienia wniosku wnioskodawca informowany jest poprzez wiadomość sms lub e-mail.
3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
4. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów.
§ 35.
1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.
2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów.
3. W lokalu wyborczym znajdują się: obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym okręgu wyborczym, niniejszy statut, instrukcja do głosowania, spis wyborców, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru.
4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.
5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym okręgu wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.
§ 36.
1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania.
2. Karty do głosowania (ostemplowane pieczęcią szkoły) są przekazywane protokolarnie Szkolnej Komisji Wyborczej przez dyrektora szkoły.
3. Karty do głosowania nieostemplowane pieczęcią szkoły są kartami nieważnymi.
4. Kartę do głosowania wydaje Szkolna Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
5. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
6. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania.
7. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie.
§ 37.
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego głosowania Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:
1) liczbę uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) nazwiska i imiona wybranych członków rady,
6) w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 zdanie 2 - informację o wynikach losowania.
3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej.
4. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 3, Szkolna Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego.
5. Protokół publikowany jest na stronie internetowej szkoły i starostwa.
6. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania, Szkolna Komisja Wyborcza przekazuje w zamkniętej kopercie w ciągu 3 dni od dnia wyborów do starostwa.
7. Zbiorczy wynik wyborów do rady ogłasza niezwłocznie starosta zarządzeniem. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń oraz publikacji na stronach internetowych szkół i starostwa.
8. Starosta może w uzasadnionym wypadku zarządzeniem unieważnić wybory i zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów.
§ 38.
1. Radnymi zostają uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o przyznaniu mandatu radnego decyduje losowanie przeprowadzone przez Szkolną Komisję Wyborczą w obecności kandydatów.
2. Jeżeli obsadzenie mandatu nie jest możliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego lub kandydat nie uzyskał głosów poparcia, mandat pozostaje nieobsadzony.
3. Wybory do Rady są ważne, jeżeli w ich wyniku obsadzonych zostanie nie mniej niż 2/3 liczby mandatów, o których mowa w § 10 ust. 3 statutu.
§ 39.
1. Starosta zwołuje pierwszą sesję rady w ciągu 14 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów.
2. Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Dział IV

Szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli Młodzieżowej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni Młodzieżową Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

§ 40.
1. Podstawą do odbycia podróży przez radnego na zorganizowane wydarzenia, podczas których reprezentuje on radę, jest polecenie wyjazdu radnego.
2. Polecenie wyjazdu radnego wydaje przewodniczący po uzgodnieniu tego z opiekunem oraz po uzyskaniu akceptacji Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
3. Z tytułu podróży radnemu, a w przypadku, gdy radny jest niepełnoletni, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on radę, wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - miejsce posiedzenia rady lub zorganizowanego wydarzenia - miejsce zamieszkania, na podstawie dokumentów - rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
4. Radnemu, który ma miejsce zamieszkania w miejscowości, w której odbywa się posiedzenie rady, nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu związanego z udziałem w posiedzeniu rady.
5. Podlegające zwrotowi koszty podróży nie mogą być wyższe, niż ceny biletów komunikacją publiczną. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu samochodem zastosowanie mają zasady takie, jak określone w aktualnie obowiązujących przepisach rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dział V

Szczegółowe wymagania, które musi spełniać Opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania

§ 41.
1. Opiekunem może być osoba, która:
1) pełniła funkcję radnego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego co najmniej jedną kadencję lub
2) jest pracownikiem starostwa bądź szkoły ponadpodstawowej lub placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
2. Zakres obowiązków opiekuna obejmuje:
1) wymianę informacji pomiędzy radą, zarządem i obsługą administracyjno-biurową rady,
2) organizację spotkań roboczych radnych,
3) pomoc w przygotowaniu i obsłudze sesji rady,
4) monitorowanie wykonywania zadań przez radnych,
5) zapewnienie radzie wsparcia merytorycznego,
6) wspieranie rady w realizacji projektów i konkursów na rzecz młodzieży.
3. Opiekuna odwołuje Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w przypadku:
1) rezygnacji opiekuna,
2) na uzasadniony wniosek rady.

Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 42.
1. Rada może dokonywać zmian w statucie po uzyskaniu akceptacji co najmniej 2/3 głosów wszystkich radnych uprawnionych do głosowania.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie może wystąpić:
a) grupa co najmniej 3 radnych,
b) dyrektor szkoły ponadpodstawowej z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
3. Wniosek powinien zawierać: datę, podstawę prawną, przedmiot zmiany wraz z uzasadnieniem, nazwę i podpisy osób wnioskujących.
4. O zaistniałych zmianach informuje Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
§ 43.
Traci moc dotychczas obowiązujący statut Powiatowej Rady Młodzieży.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.