Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
pochmurno
7°C

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 06.06.2022 r. do 17.06.2022 r.
 

Wnioski złożone poza terminem naboru pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


Przy rozpatrywaniu wniosków PUP będzie uwzględniał:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2022 rok. W pierwszej kolejności do rozpatrzenia  kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów.
 2. Zgodność kompetencji/kwalifikacji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Do tego celu zostanie wykorzystany barometr zawodów 2022 dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego i Wielkopolski.
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 4. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 5. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 6. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów. Priorytetem będą objęte wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie korzystających do tej pory ze środków KFS.
 7. Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego i zasadność przyznania dofinansowania.
 8. Środki przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis. Limit pomocy w bieżącym roku i poprzedzających go dwóch latach  wynosi  200 tys. Euro. ( 100 tys. Euro w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze transportu drogowego). Natomiast w sektorze rolnym całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 15 tys. Euro.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 

 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
 2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
 4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2022
 
Priorytet 1 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

 
W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników).
 

Priorytet 2 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 
Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie kandydata o posiadaniu takiego orzeczenia.
 

Priorytet 3  Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.


W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które adresują specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający. Szkolenia dla cudzoziemców mogą być finansowane również w ramach innych priorytetów, o ile spełniają oni kryteria w nich określone.

Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
 
• doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
• doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
• ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
• rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.
Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę  z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.


Pouczenie:

1. Wniosek złożony bez wymaganych obowiązkowych załączników pozostaje bez rozpatrzenia, (nie ma możliwości uzupełniania brakujących załączników nr 1,2,4,5)     (* § 6 ust 1 pkt 3 n/w rozporządzenia)

2. W przypadku gdy złożony wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dni i nie dłużej niż 14 dni na jego poprawienie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony (* § 6 ust. 2 i 3 n/w rozporządzenia)

3.Zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy między Urzędem a Pracodawcą w zakresie dotyczącym (* § 6 ust. 1 pkt 4 n/w rozporządzenia):

- ceny usług,
- liczby osób objętych kształceniem ustawicznym,
- realizatora usługi,
- programu kształcenia/zakresu egzaminu.

4. Umowa o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może obejmować tylko działania, które się jeszcze nie rozpoczęły (* § 7 ust. 3 n/w rozporządzenia).

5. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje dodatkowe:

 1. Wniosek składany przez Pracodawcę winien wskazywać, którym priorytetem kieruje się wnioskując o środki KFS ( w części II wniosku).

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o spełnianiu określonego priorytetu.

2. Do wniosku należy załączyć co najmniej dwie oferty cenowe złożone przez konkurencyjne firmy, realizujące to samo kształcenie ustawiczne lub dostępne oferty tych samych usług i ich cen ze stron internetowych

3. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu, jeżeli nie wynika to  z odpowiednich dokumentów rejestracyjnych.

4.Wzór dokumentu wystawianego przez realizatora usługi potwierdzającego nabyte przez uczestnika kształcenia ustawicznego kwalifikacje/ kompetencje zawodowe. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju, wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji/kompetencji.  Przez uzyskanie kwalifikacji/kompetencji należy rozumieć formalny wynik walidacji. Konieczne jest przeprowadzenie walidacji efektów  uczenia się   (np. w formie egzaminu) i na jej podstawie wydanie zaświadczenie /certyfikatu, w którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się lub zapisany pozytywny wynik walidacji jako potwierdzenie nabytych kwalifikacji/kompetencji w zakresie szkolenia. 

5. Wkład własny pracodawcy:

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie należy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

6. Wysokość wsparcia:

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowane jest ze środków KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy w danym roku na jednego uczestnika, 20% kosztów kształcenia ustawicznego pokryje pracodawca;

- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień podpisania umowy w danym roku na jednego uczestnika.

7. Definicje mikro/małych/średnich przedsiębiorstw:

W kategorii MŚP mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 
W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 
W kategorii MŚP na średnie przedsiębiorstwa (MŚP) składają się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekraczają 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.).

 1. W przypadku dużej liczby wniosków przekraczających możliwości finansowe limitu środków KFS, priorytetem będą objęte wnioski pracodawców nie korzystających dotychczas z tych środków oraz wnioski mikroprzedsiębiorstw.

 
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie oraz w siedzibie Urzędu. Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, ul. Ppłk. Zdzisława Orłowskiego 1, biuro nr 1 (parter), tel.: (067) 253 85 90.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.