Sobota, 09 grudnia 2023
Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
pochmurno
0°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

WAŻNY KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

z dnia 4 marca 2022 r.

do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garaży w zakresie ich utrzymania orazw związku z zagrożeniem spowodowanym czynnikami atmosferycznymi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garaży o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak  wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Dodatkowo, bez względu na wystąpienie czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego oraz kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego z podziałem na: Kontrole okresowe „roczne”, wykonane co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane):

  •  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu(art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawo budowlane) WYJĄTEK
  •  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawo budowlane),
  •  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawo budowlane).

Kontrole okresowe „pięcioletnie”, wykonane co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2  Prawo budowlane).

Kontrole „bezpiecznego użytkowania” obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie (art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane).

WYJĄTEK od powyższej zasady, dla budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garaży, został określony w art. 62 ust. 2 ustawy Prawo budowlany, który stanowi, że obowiązek kontroli okresowej „rocznej”, wykonanej co najmniej raz w roku, w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu nie dotyczy:

a)      budynków mieszkalnych jednorodzinnych (art. 62 ust. 2 pkt 1 Prawo budowlane);

b)      obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego (art. 62 ust. 2 pkt 2 lit a) Prawo budowlane);

c)      obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w tym miedzy innymi (art. 62 ust. 2 pkt 2 lit b) Prawo budowlane),

- wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2(art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawo budowlane),

- gospodarczych obiektów budowlanych do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, (art. 29 ust. 1 pkt 18 i art. 29 ust. 2 pkt 8 Prawo budowlane),

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m2, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (art. 29 ust. 2 pkt 1 lit a) Prawo budowlane).

Pozostały zakres kontroli okresowej „rocznej”, „pięcioletniej” i „bezpiecznego użytkowania” obiektu budowlanego jest ustawowym obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich i garaży. Należy wyjaśnić, że kontrole okresowe przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane, w odpowiedniej specjalności z zastrzeżeniem: Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych
i gazowych
, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) i pkt 2 ustawy Prawo budowlane, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo budowlane, powinny przeprowadzać:

a)      osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych;

b)      osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Osoby przeprowadzające kontrole okresowe są zobowiązane sporządzić protokół z tych czynności wraz z dokonaniem sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej.  Zasady sporządzania protokołów określone zostały w art. 62a ustawy Prawo budowlane.

Protokół z okresowej kontroli, sporządzony przez osoby do tego uprawnione, zawiera co najmniej (art. 62 i 62a Prawo budowlane):

a)      datę przeprowadzenia kontroli;

b)      imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

c)      imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

d)      określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

e)      zakres kontroli;

f)       ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

g)      zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości, czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z terminem ich wykonania;

h)      metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

i)        zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Definicje:

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Budynek mieszkalny - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budynek garażowy - do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi.

Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Budynek inwentarski – budynek przeznaczony dla inwentarza żywego.

Zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zachęca wszystkich właścicieli izarządców obiektów budowlanych do zapoznania się z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania obiektów budowlanych określonych w Rozdziale VI ustawy Prawo budowane oraz do  zapoznania się z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W rozporządzeniu zostały szczegółowo opisane m.in. warunki utrzymania stanu technicznego budynku mieszkalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania oraz obowiązki w zakresie kontroli okresowych.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zachęca do zapoznania się z komunikatami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu http://pinbczarnkow.pl/.

Akty prawne wymienione w niniejszym Komunikacie dostępne są na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Anna Janeczko

Przepisy karne:

  • Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane),
  • Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Niniejszy komunikat został sporządzony w oparciu o stan prawny na dzień 4 marca 2022 r.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.