Sobota, 09 grudnia 2023
Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
pochmurno
1°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Urząd Pracy informuje

Статус безробітного громадянина України

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів від 2022 р., ст. 583) правила, що сприяють працевлаштуванню громадян України, які легально проживають у Польщі.

Закон набирає чинності з 24 лютого цього року.

Громадянин України може стати на облік в районному уряді праці у Чарнкові та його філіях у Тшцянці та Велені як безробітні або особи, що шукають роботу з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 14:00.

Обслуговування громадян України, які не знають польської мови здійснюється за участю найманого перекладача.

Контакти: Olha Kovtun (67) 253 85 96.

Засади спеціального акта у сфері праці:

 • Громадянин України, який користується особливими правами з 24 лютого ц.р. та будь-який громадянин України, який на даний момент проживає на законних підставах у Польщі, може легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових формальностей.
 • Про те, що кожен громадянин України приступив до роботи, роботодавець зобов’язаний повідомити через електронну систему praca.gov.pl протягом 14 днів з дня початку роботи до районного уряду праці (ст. 22 Спеціального закону).
 • Громадянин України, який раніше працював легально (нп. дозвіл, декларації) в Польщі, не повинен нічого робити, щоб мати можливість легально працювати у цього роботодавця. Якщо він хоче змінити роботодавця, йому не потрібен дозвіл на це. Все, що потрібно, описано вище в програмі.
 • Громадянин України, який користується особливими правами з 24 лютого ц.р. та будь-який громадянин України, який на даний момент проживає на законних підставах у Польщі, може зареєструватися в уряді праці як безробітний або особа, що шукає роботу.
 • Жінки старше 60 років і чоловіки старше 65 років також зможуть зареєструватися як безробітні.

Статус безробітного може отримати особа:

 • не працює і не виконує жодної оплачуваної роботи,
 • здатна і готова працювати повний робочий день,
 • інвалід, здатний і готовий до роботи не менше половини робочого часу,
 • має забезпечений догляд за неповнолітніми дітьми та людьми похилого віку, які потребують догляду,
 • не навчається в школі на денній формі навчання або в університеті на денній формі навчання,
 • яким виповнилося 18 років,
 • не набув права на пенсію за віком або по інвалідності,
 • не заробляє більше ніж половина мінімальної винагороди за роботу (тобто 1505 злотих брутто), за винятком доходів від відсотків або інших надходжень від грошових коштів, накопичених на банківських рахунках,
 • не отримує постійної допомоги на підставі положень про соціальну допомогу.

Подальші виключення містяться у ст. 2 пункт 1 бал 2 Закону від 20 квітня 2004 року. про сприяння зайнятості та інститути ринку праці (тобто Законодавчий журнал 2021 року, ст. 1100).

Особа, яка подає заяву про взяття на облік як безробітний або особа, що шукає роботу, подає на перевірку працівнику, який реєструє:

 • посвідчення особи, а за відсутності іншого документа, що посвідчує особу (номер PESEL),
 • атестат зрілості, дипломи або інші документи, що підтверджують кваліфікацію, або сертифікати, що підтверджують завершення навчання,
 • довідки з роботи або інші документи, необхідні для підтвердження її повноважень відповідно до положень Закону,
 • документи про протипоказання до виконання конкретних робіт та документи, що підтверджують вид і ступінь інвалідності, якщо такі має,
 • документ, що підтверджує легальне перебування (тобто документ, що підтверджує прикордонник, дату перетину кордону - паспорт)або заяву про реєстрацію перебування, подану до органу влади (ст. 4 спеціального закону).

В особливо виправданих випадках служба зайнятості зможе зареєструвати громадян України, які не мають повного комплекту документів, як безробітних або особи, що шукають роботи. Однак ці особи повинні ідентифікувати себе та підтвердити свою особу.

Розпорядження Міністра сім'ї, праці та соціальної політики від 14 квітня 2020 року про взяття на облік безробітних та осіб, які шукають роботу - Журнал Законів 2020, ст 667.

Громадяни України, які отримали статус безробітного або особи, що шукає роботу, зможуть користуватися послугами ринку праці так само, як і поляки, зокрема, вони зможуть користуватись з:

 • працевлаштування,
 • консультацій щодо кар’єри,
 • навчання.

Закон надає громадянам України вільний доступ до інструментів ринку праці, активних форм допомоги та направлення на працевлаштування через уряд праці.

Ведення бізнесу:

 • Громадянин України, який на законних підставах проживає в Польщі на підставі Акту 12 березня про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави або Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року він може здійснювати та вести господарську діяльність на території Республіки Польща на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Єдина умова для ведення бізнесу – отримати номер PESEL.
 • Громадяни України можуть на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, використовувати можливість подати заявку на отримання коштів для відкриття бізнесу відповідно до відповідно до положень Закону від 20 квітня 2004 року про сприяння зайнятості та установи ринку праці.

Районний уряд праці в Чарнкові

Status osoby bezrobotnej obywatela Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583) zawiera regulacje ułatwiające podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terenie Polski.

Ustawa wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 24 lutego br.

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie oraz jego filiach w Trzciance i Wieleniu jako bezrobotny lub poszukujący pracy od poniedziałku do piątku od godziny 800 do 1400.

Obsługa obywateli Ukrainy nieznających języka polskiego odbywa się z udziałem zatrudnionego tłumacza.

Kontakt: Olha Kovtun nr tel. (67) 253 85 96

Założenia specustawy w zakresie dotyczącym pracy:

 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 • Pracodawca ma obowiązek, zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy (art. 22 specustawy). 
 • Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 • Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.
 • Jako osoby bezrobotne będą się mogły również rejestrować kobiety powyższej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku życia.

Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba:

 • nie zatrudniona i nie wykonująca żadnej pracy zarobkowej,
 • zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • osoba niepełnosprawna zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • mająca zapewnioną opiekę nad małoletnimi dziećmi i osobami starszymi wymagającymi opieki,
 • nie ucząca się w szkole w systemie dziennym lub w szkole wyższej na studiach stacjonarnych,
 • która ukończyła 18 rok życia,
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty,
 • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwotę 1.505 zł. brutto), z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego. 

Dalsze wyłączenia zawarte są w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1100 ).

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość (numer PESEL),
 • świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia potwierdzające ukończenia szkolenia,
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwskazania do wykonywania określonych prac oraz dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli takie posiada,
 • dokument potwierdzający legalny pobyt (tj. dokument zawierający potwierdzenie straży granicznej datę przekroczenia granicy - paszport) lub wniosek o rejestrację pobytu złożony w organie gminy (art. 4 specustawy).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach urząd pracy będzie mógł zarejestrować obywateli ukraińskich nieposiadających kompletu dokumentów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby te jednak muszą wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. 2020 poz. 667.

Obywatele Ukrainy którzy uzyskali status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy będą mogli korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności będą mogli korzystać z:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego
 • szkoleń.

Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej:

 • Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru PESEL.
 • Obywatele Ukrainy mogą na takich samych zasadach jak obywatele Polski korzystać z możliwości ubiegania się środki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.